» CD
TÂM CA SÁM HỐI ( CD )
18/11/2010, 3:12 pm
Giọt lệ thống hối - Khánh Ly
Kiếp cỏ hoang - Johnny Dũng
Một đời sám hối - Như Mai
Xa dấu mặt trời - Mỹ Huyền
Vết thương tội lệ - Văn Chi
Tâm tình thống hối - Khánh Ly
Lời cầu thống hối - Như Mai
Những dấu chân hoang - Anh Dũng
Giã từ một cơn mơ - Mỹ Huyền
Tâm Ca Mai Ðệ Liên - Lệ Hằng
Tâm Ca sám hối - Văn Chi

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net