» CD
"Hạt Kinh Cảm Tạ - Prayer Of Thanking"
18/11/2010, 2:44 pm

1. Hồng ân cảm tạ - Như Mai
2. Thiên Chúa tình yêu - Việt Dzũng
3. Sống một đời cho Chúa - Khánh Ly
4. Mẹ thương dẫn lối - Ngọc Minh
5. Loan báo tin vui - Don Hồ
6. Tình hồng dâng Mẹ - Như Mai
7. Chúa là nơi con an nghỉ - Khánh Ly
8. Lời cầu tin yêu - Việt Dzũng
9. Khúc ca dâng Mẹ - Như Mai
10. Lời cầu sai đi - Ngọc Minh
11. Như là yêu thương - Don Hồ
12. Trên đường đời con đi - Như Mai

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net